Publikacje naukowe

Dotychczas opublikowanych zostało ponad 40 pozycji, w tym 2 książki własne o charakterze monografii. Problematyka moich badań naukowych koncentruje się na kwestiach zarządzania strategicznego podmiotem politycznym zorientowanym marketingowo ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania cyberprzestrzeni.

Poniżej znajduje się aktualny wykaz publikacji umieszczonych w porządku chronologicznym:

Książki (2 własne monografie i 3 we współautorstwie):

 1. (CO)MEDIA. THE (CO)NTEXTS OF MEDIA DISCOURSE: (CO)MMUNICATION, (CO)OPERATIONS, (CO)NTESTATION, (red.): A. Adamus-Matuszyńska, K. Gajdka, M. Jaśniok, Nakladatelství Verbum, Praha 2015, ISBN: 978-80-87800-11-9, łącznie stron 172.
 2. (KO)MEDIA. (KO)MUNIKACJA, (KO)OPERACJA, (KO)NTESTACJA, (red.): A. Adamus-Matuszyńska, K. Gajdka, M. Jaśniok, Wydawnictwo Naukowe UNIKAT-2, Warszawa 2014. ISBN: 978-83-62314-88-1, łącznie 176.
 3. Jaśniok M.: Marketing polityczny w środowisku wirtualnym. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, monografia indywidualna, łącznie stron 152.
 4. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek, M. Piłat, G. Polok: Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  w Katowicach, Katowice 2009, s. 132. (autorstwo rozdz. 3.1, 3.5, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, łącznie stron 29 stron, co stanowi 22% udziału w całości).
 5. Jaśniok M.: Strategie marketingowe na rynku politycznym. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, monografia indywidualna, łącznie stron 222.

Artykuły:

 1.  Rożnowska K., Jasniok M., Sienkiewicz-Małyjurek K.: Public consultations in public governance – past and future research directions, "Organizacja i Zarządzanie", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 3, 2022, s. 78-96.
 2. Śliwińska K., Jaśniok M.: Profesora Leszka Żabińskiego koncepcja produktów systemowych inspiracją do kreowania innowacji na rynku politycznym, (red.) K. Żyminkowska, Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s. 222-229.
 3. Jaśniok M., Śliwińska K.: Strategic marketing of Political Entity in Market Virtualization Context, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Sectio H, Vol. LI, 2., Lviv-Lublin 2017, s. 106-112.
 4. Jaśniok M.: Sojusznicy strategiczni samorządu terytorialnego w procesie kreowania innowacji w turystyce biznesowej, w: Innowacje w turystyce. Wybrane praktyki działań, (red.) B. Reformat, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 125-138.
 5. Jaśniok M. Nowotarska-Romaniak B.: Zarządzanie procesem zmian przez jednostki samorządu terytorialnego w służbie zdrowia, „Marketing i Rynek”, nr 7/2017, s. 280-292.
 6. Jaśniok M.: Produkty systemowe na lokalnym rynku politycznym, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 262, Katowice 2016, s. 25-36. ISSN 2083-8611.
 7. Śliwińska K., Jaśniok M.: Market determinants and strategic options of enterprises operating in Poland – the results of the qualitative research. International Marketing Trends Conference ESCP-Europe and Ca’ Foscari University Venezia, Venezia 2014 (ISBN 978-2-9532811-2-7).
 8. Jaśniok M.: Perspektywy rozwoju marketingu politycznego, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyt: 194, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, pp.54-77.
 9. Jaśniok M.: Uwarunkowania a opcje strategiczne polskich przedsiębiorstw na podstawie badań pierwotnych. Określenie pozycji zajmowanej na rynku przez badane przedsiębiorstwa. Determinizm otoczenia a nominalne pozycje strategiczne badanych przedsiębiorstw. Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście zajmowanej pozycji rynkowe; [w:] Marketing wobec wyzwań XXI wieku. Uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Praca zb. pod red. K. Śliwińskiej i M. Komora. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 187-220.
 10. Jaśniok M.: The key strategic choices within the scope of the political party’s communication in the era of cyberdemocracy. The 17th International Conference on Corporate and Marketing Communications, ESC Rennes School of Business, France 2012, Competitive Papers, Working Papers and Abstracts; Abstract 36-37, Working Paper s. 164-167.
 11. Jaśniok M.: Wybory strategiczne w zakresie repozycjonowania podmiotu politycznego w środowisku wirtualnym, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik 2012, tom 3, s. 377-385.
 12. Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. Przykłady aplikacji w wybranych organizacjach non profit. Praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej i M. Pacuta. Oficyna a Wolters Kluwer business, współautorstwo: część I: podrozdziały 2.3, 3.1.2, 3.2.3, 3.3.3, część II: rozdział 5, ss. 21-25; 31-34; 47-52; 57-60; 95-116; łącznie stron 41.
 13. Jaśniok M.: Foresight rynku politycznego, w: Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. Praca zbiorowa pod red. A. Bajdaka, M. Nowaka, A. Samborskiego i H. Zawadzkiego. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 417-436.
 14. Jaśniok M: Propaganda czy promocja? "Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego", 2010, nr 51, s. 15.
 15. Jaśniok M.: Rzecznik prasowy organu samorządu terytorialnego - w drodze od propagandy do marketingu politycznego, w: Rzecznictwo prasowe. Teoria. Praktyka. Konteksty. Praca zbiorowa pod red. K. Gajdki i Z. Widery. Wydawnictwo Unikat, Katowice 2010, s. 385-405.
 16. Jaśniok M.: Organ samorządu terytorialnego – aktywny nadawca na rynku mediów, w: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach. Praca zbiorowa pod red. I. Rudawskiej i M. Soboń, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 216-223.
 17. Śliwińska K., Jaśniok M.: Lojalność jako kapitał strategiczny ugrupowania politycznego w strukturze hierarchicznej i sieciowej, w: Zasady i techniki marketingu politycznego. Praca zbiorowa pod red. J. Klisińskiego. Prace naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2009, s. 19-34.
 18. M. Jaśniok: Strategie ugrupowań na rynku politycznym, w: Strategie marketingowe na wybranych rynkach. Aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit. Praca zbiorowa pod red. Krystyny Śliwińskiej. Prace Naukowe AE Katowice, Katowice 2009, s. 93-121.
 19. Jaśniok M.: Lojalność na rynku politycznym, w: Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach. Praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej. Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice 2008, s. 115-133 (1 recenzent).
 20. Śliwińska K., Jaśniok M.: Pozycjonowanie wizerunku samorządu terytorialnego, w: Public Relations. Teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2008, s. 25-33 (1 recenzent).
 21. Śliwińska K, Jaśniok M.: Projekt wirtualnej spółki w procesie dydaktycznym przedmiotu „Podstawy marketingu”, w: Współczesny marketing. Trendy. Działania. Praca zbiorowa pod red. G. Sobczyk. PWE, Warszawa 2008, s. 599-605 (2 recenzentów).
 22. Jaśniok M., Komor M.: Problemy komunikowania w euromarketingu. „Zeszyty Naukowe”, nr 23, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 148-172.
 23. Śliwińska K., Jaśniok M.: Strategie marketingowe podmiotów politycznych w okresie międzywyborczym, w: Teoria i praktyka marketingu politycznego. Praca zbiorowa pod red. J. Klisińskiego. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2008, s. 104-114, praca recenzowana (1 recenzent).
 24. Śliwińska K., Jaśniok M.: Polityka społeczna samorządu terytorialnego w aspekcie relacji z interesariuszami, w: Gospodarka społeczna w Europie. Praca zbiorowa pod red. E. Pancer-Cybulskiej. Monografie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 215-223, praca recenzowana (1 recenzent)
 25. Śliwińska K., Jaśniok M.: Ewolucja procesów na rynku politycznym jako konsekwencja integracji europejskiej, w: Zarządzanie i marketing. Praca zbiorowa pod red. A. Kozłowskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 14, nr 250, Rzeszów 2008, s. 411-422.
 26. Jaśniok M.: Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – krok po kroku z perspektywy marketingu. Materiały Europejskiego Funduszu Społecznego, Taurus, Gliwice 2008, stron 32 (praca popularyzatorska).
 27. Jaśniok M.: Informator dla studentów. Materiały Europejskiego Funduszu Społecznego, Taurus, Gliwice 2008, stron 32 (praca popularyzatorska)
 28. Jaśniok M.: Marketing w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na rynku politycznym, w: Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 109-125, praca recenzowana (1 recenzent).
 29. Jaśniok M.: Kształtowanie lojalnych postaw w warunkach narzucanych ustawą o zamówieniach publicznych, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Praca zbiorowa pod red. S. Makarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 258-263, praca recenzowana (5 recenzentów).
 30. Jaśniok M.: Budowa relacji z nabywcami sektora publicznego na przykładzie przedsiębiorstwa Budotechnika, w: Marketing relacji na rynku Business to Business. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. M. Mitręgi. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 179-190. Praca recenzowana (1 recenzent).
 31. Jaśniok M.: Perspektywy rozwoju relacji na linii przedsiębiorca – urząd. „Marketing przy kawie”. http://www.marketingprzykawie.pl [18.06.2007], s. 3.
 32. Śliwińska K., Jaśniok M.: Promocja samorządu – problemy strategiczne fazy planowania, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. Tom II. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, nr 473, s. 243-250, praca recenzowana (6 recenzentów).
 33. Jaśniok M.: Działalność marketingowa w obszarze organizacji politycznych, w: Działalność w przedsiębiorstwach i organizacjach w Polsce w warunkach unijnych. Praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006, s. 97-118.
 34. Jaśniok M.: Teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia i wdrażania strategii konkurencyjnych na rynku politycznym, w: Warsztaty doktorskie `05. Zarządzanie, Finanse, Ekonomia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 149-162.
 35. Mitręga M., Jaśniok M.: Segmentacja marketingowa na rynku politycznym. „Marketing w Praktyce”, 2005, nr 9, s. 22-29.
 36. Śliwińska K., M. Jaśniok: Implementacja marketingu relacji w instytucjach rynku politycznego, w: Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych. Praca zbiorowa pod red. A. Limańskiego i R. Milc-Czerniak. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2005, s. 93-99.
 37. Jaśniok M.: Więzi w polityce. Część pierwsza. „Euroregiony - Polska”, 2004, nr 1 (30), s. 30.
 38. Jaśniok M.: Więzi w polityce. Część druga. „Euroregiony - Polska”, 2004, nr 2 (31), s. 32.
 39. Jaśniok M.: Istota markowania produktów na rynku przemysłowym i politycznym - próba określenia efektywności. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2003, s. 53-62.
 40. Jaśniok M.: Marka w polityce. Część pierwsza. „Euroregiony - Polska”, 2003, nr 4 (22), s. 23.
 41. Jaśniok M.: Marka w polityce. Część druga. „Euroregiony - Polska”, 2003, nr 5 (23), s. 13.
 42. Jaśniok M.: Marka w polityce. Część trzecia. „Euroregiony - Polska”, 2003, nr 6 (24), s. 12.
 43. Jaśniok M.: Wizualne aspekty marki w polityce. „Euroregiony - Polska”, 2003, nr 8 (26), s. 22-24.
 44. Jaśniok M.: Marketing relacyjny w polityce: Gra uczuć i emocji. „Euroregiony - Polska”, 2003, nr 10 (28), s. 28-30.

W opracowaniu:
Jaśniok M.: Społeczność wirtualna w strategii segmentacji podmiotu politycznego na rynku lokalnym, rozprawa habilitacyjna.

Dane z bazy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:
http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/

Dane z bazy Google Scholar:
https://scholar.google.pl/citations?user=ktQSjFoAAAAJ&hl=pl